https://1688shipping.com

ภาษี นำ เข้า จาก จีน

บริการรับจองสายเรือตู้ 20ฟุต 40 ฟุต

บริการรับจองตู้ 20-40 ฟุต ทุกสายเรือ จีนมาไทย ราคาถูก ไม่ผ่านคนกลาง 0885-8885-05  0885-8885-50   @1688shipping   shipping1688  

Read More
ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจีน ทางรถ 4-5 วัน  ทางรถ 4-5 วัน  ทางเรือ 12-15 วัน ทางเรือ 12-15 วัน 20 บาท/กิโล 6,000 บาท/คิว 15 บาท/กิโล 3,300 บาท/คิว ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  รับสมัครดีลเลอร์ตัวแทนขนส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า  ทั้วประเทศ  T. 0885-8885-05  [...]

Read More